Előterjesztés

Dabas Város Önkormányzatának

2007. évi költségvetési rendelet-tervezetéről

 

Tisztelt Bizottságok és Képviselő-testület !

 

Mellékelten előterjesztem a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló - többször módositott  - 1992. évi XXXVIII. 71. §. /1/ bekezdése, valamint a többször módositott 217/1998.(XII.30.)sz. Kormányrendelet 29.§./9/bekezdése alapján.

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és a javaslatukkal kapcsolatos határozat meghozatalát.

 

Dabas, 2007. február 14.

 

                                                                                     Kőszegi Zoltán sk.
                                                                                      polgármester

 

 

DABAS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

......./2007. (II.14.) számú rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya

 

1. §

 

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a  Szlovák Kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetése és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetése figyelembevételével lehet alkalmazni.

 

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül a szakfeladatok. A címrendet a költségvetési rendelet 2. számú melléklete, az alcímrendet, a 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan gazdálkodó intézményei vannak, melyekhez a következő részben önálló intézmények tartoznak:

1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola önállóan gazdálkodó és a hozzá tartozó
    1. számú Óvoda részben önállóan gazdálkodó

 

-2-

 

2. Kossuth Lajos Általános Iskola önállóan gazdálkodó és a hozzá tartozó
    2. számú Óvoda részben önállóan gazdálkodó

3. Gyóni Géza Általános Iskola önállóan gazdálkodó és a hozzá tartozó
    3. számú Óvoda részben önállóan gazdálkodó

4. Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola önállóan gazdálkodó

5. Kossuth Lajos Művelődési Központ önállóan gazdálkodó

6. Városi Tűzoltóság önállóan gazdálkodó

7. Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan gazdálkodó

8. Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó és a hozzá tartozó
    Halász Boldizsár Városi Könyvtár részben önállóan gazdálkodó.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetését

3.408.297 E Ft

bevétellel

3.408.297 E Ft

kiadással

 

 

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1.a. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 7. és 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Társult Önkormányzatok Együttsegítő Szolgálatának bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

 

 

 

 

-3-

5. §

Az intézmények létszámát a képviselő-testület az intézményeiben az alábbiak szerint fogadja el:                                                                                                                                
                                                                                                                                       változás
1. számú óvoda: 2006. december 31-én          30 fő, amelyből 18 fő pedagógus
                           2007. január 1-től                 30 fő, amelyből 18 fő pedagógus                     0

2. számú óvoda: 2006. december 31-én          35 fő, amelyből 20 fő pedagógus
                           2007. január 1-től                 35 fő, amelyből 20 fő pedagógus                     0

3. számú óvoda: 2006. december 31-én          36,5 fő, amelyből 21,5 fő pedagógus
                           2007.j anuár 1-jén                36,5 fő, amelyből 21,5 fő pedagógus               0

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:
                        2006. december 31-én            33 fő, amelyből 22 fő pedagógus
                        2007. szeptember 1-től            33 fő, amelyből 22 fő pedagógus                     0

Kossuth Lajos Általános Iskola:
                        2006. december 31-én            65 fő, amelyből 45 fő pedagógus
                        2007. szeptember 1-től           64 fő, amelyből 44 fő pedagógus                - 1 fő

Gyóni Géza Általános Iskola:
                        2006. december 31-én            60 fő, amelyből 45 pedagógus
                        2007. szeptember 1-től            58 fő, amelyből 43 pedagógus             - 2 fő

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola:
                        2006. december 31-én            89,5 fő, amelyből  71,5 pedagógus
                        2007. szeptember 1-től           91  fő, amelyből 73 pedagógus             + 1,5

Kossuth Lajos Művelődési Központ
                        2006. december 31-én            8 fő, amelyből 4 négyórás
                        2007. január 1-jén                   8 fő, amelyből 4 négyórás                                0

Városi Tűzoltóság: 2006. december 31-én       58 fő
                                2007. július 1-től             62 fő                                                   + 4

Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
                        2006. december 31.én             65 fő
                        2007. január 1-jén                   65 fő                                                               0

Polgármesteri Hivatal
                        2006. december 31-én            77 fő
                        2007. január 1-jén                   77 fő                                                               0

 

 

 

-4-

Mezei őrszolgálat: 2006. december 31-én        3 fő
                               2007. január 1-jétől          3 fő                                                                0

Háziorvosi szolgálat: 2006.december 31-én     4 fő részfoglalkozású
                                   2007. január 1-jétől      4 fő részfoglalkozású                                      0

Állategészségügyi szolgálat
                        2006. december 31-én            1 fő részfoglalkozású
                        2007. január 1-jétől                 1 fő részfoglalkozású                                       0

Halász Boldizsár Városi Könyvtár                  
                        2006. december 31-én            6 fő, ebből 1 fő részmunkaidős
                        2007. január 1-től                    6 fő, ebből 1 fő részmunkaidős                        0

Közmunkások létszáma 2007-ben maximum 35 fő lehet.

6. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a  9., 10., 11. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a kiadások között 30. 000 E Ft általános és  163.000 E Ft céltartalékot állapít meg.

 

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 12. számú melléklet tartalmazza.

 

9. §

(1)A képviselőtestület  több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 13. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

 

 

 

 

 

-5-

10. §

A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. §

(1)A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi előirányzati és likviditási ütemtervét havi bontásban a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 16.sz.melléklet szerint elfogadja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért,  a jegyző a felelős.

13. §

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

14. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.
 
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási  hitelt vegyen fel maximum 200.000 E Ft erejéig.

15. §

 

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 5.000 E Ft összeghatárig  a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2007. december 31-ig gyakorolható.

 

 

-6-

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a  polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

(4) A Polgármesteri céltartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, a Városüzemeltetési, az Intézmény felújítási céltartalék felhasználásról a Polgármester a Városüzemeltetési Iroda javaslata alapján dönt, az Intézményvezetői jutalmazási céltartalék és a Kisebbségi önkormányzatok támogatása céltartalék felhasználásról a Polgármester dönt,  a Fejlesztési céltartalék felhasználásáról a Városépítési, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt, a Pályázati önrész és az energia emelés céltartalékáról a képviselő-testület dönt.

16. §

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a beruházói jogkört kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez  - 100.000.-Ft értékhatárig – megkapja.

(5) A dolgozóknak adható adómentes étkezési hozzájárulás összege 2007-ben 4.000.-Ft, melegétel fogyasztása esetén 8.000.-Ft – kivéve, ha magasabb rendű jogszabály másként rendelkezik.

17. §

(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
 
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség, a mindenkori intézményvezetőt terheli.

 

 

 

-7-

 

18. §

  1. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

 

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó  részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

19.§.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:
1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.
2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

21. §.

Dabas Város Önkormányzatánál 2007. január 1-től, a helyi illetményalap 38. 800-Ft.

22.§.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Környezetvédelmi Alap 2007. évi összegét teljes egészében a városi csapadékvíz hálózat tervezésére fordítja.

 

 

-8-

 

23.§.

 Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni.

 

Dabas,2007. február 14.

 

Garajszki Gábor sk.

Kőszegi Zoltán sk

Jegyző

 

Látta: Garajszki Gábor
             Jegyző

Polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1-

 

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
INDOKOLÁSA

 

I.
Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2007.évben

Dabas Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének tervezése során az első alapelv az intézmény hálózat működésének a biztosítása az előző év szintjén.
Másik alapelv, hogy az előző években vállalt kötelezettségeit az önkormányzat maradéktalanul finanszírozni tudja.
2007-ben is törekszünk a lakosság igényeinek megfelelő város fejlesztésre.

II.
Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

Bevételek

1.1. Saját bevételek

Helyi adók

A helyi iparűzési adó bevezetésére 1997-ben került sor, jelenlegi mértéke 2 %. 
2003-ban került bevezetésre a magánszemélyek kommunális adója, valamint a vállalkozók építmény adóját. 2007-ben 40 millióval több bevételt terveztünk iparűzési adó bevételből a 2006.évi tényszámok alapján és 10 millió forinttal többet terveztünk építményadónál, mint 2006-ban, amit úgy szeretnénk elérni, hogy helyszínen ellenőrizzük a vállalkozókat.

Intézmények működési bevételei

Ide tartoznak az ellátottak és az alkalmazottak étkezési térítési díjai, a kiadott helyiségek bérleti díjai, a művelődési ház jegy eladás bevételei, kiscsoportos foglalkozások térítési díjai, szakképző iskola tanműhelyi bevételei, a szakorvosi rendelőintézet foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásának díjai, a könyvtár beíratkozási díjai, a mezőőri járulék befizetések, lakbér befizetések, közterület használati díjak, az okmányiroda bevételei, a különböző hatósági díjak, kamatbevételek.
A fenti bevételeknél különböző növekedéssel számoltunk, az étkezési térítési díjaknál a tényleges növekedéssel, a bérleti díjaknál az infláció mértékével.

1.2. Átengedett megosztott bevételek
Személyi jövedelem adó:
2007. évben a SZJA bevételek önkormányzatoknak átengedett része 40%, amelyből
- átengedett 8% 106. 510 eFt, ami 2006-ban 121.548 eFt volt, az összeg 15.038 eFt-tal kevesebb az előző évinél.
- a települések közötti jövedelem differenciálás miatt az idén  272.764 eFt-ot kapunk, ez a bevétel tavaly 281.208 eFt volt, ami 8.444 eFt-tal kevesebb a tavalyinál.
- a normatívák fedezetére a személyi jövedelemadóból 30 % kerül biztosításra

Gépjárműadó

A bevétel 100 %-ban az önkormányzat bevétele, a tervezettet 30 %-kal megemeltük az új adóalap és mérték miatt.

 

-2-

1.3. Átvett pénzeszközök
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a Szakorvosi Rendelőintézet működéséhez 513. 848 eFt-ot kapunk, ami 25.770e Ft-tal kevesebb az előző évihez képest.

1.4. Állami hozzájárulás
A normatív támogatás összege 1. 237. 227 eFt, amely a 2006.évi támogatáshoz képest 37.435 eFt-tal több.

2007-ben már a befolyt iparűzési adóból – 140. 000 e Ft-ot a működési kiadásokra kell fordítani.

Megkezdtük a még meglévő bérlakások értékesítését, valamint az Ipari Parkban lévő területünk eladásával számolunk az ingatlaneladás bevételeinél.

2007-ben a Dabas-Castrum Kft-től tervezünk 60. 000 eFt osztalék bevételt.

A fentiek alapján az összes bevételünk 3.408.297 e Ft, amelyből gazdálkodhatunk 2007-ben.

Kiadások

2.1. Működési kiadások

Személyi juttatások

 2007-ben a köztisztviselői illetményalap 36.800.-Ft. A közalkalmazotti illetménytábla 2007-ben nem változik, az illetménypótlék számítási alapja  19.600.-Ft, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250.-Ft/fő/hónap.
Az adómentesen adható étkezési hozzájárulás összege 4.000.-Ft, meleg étel fogyasztása esetén 8.000.-Ft.

Munkaadót terhelő járulékok

2007-ben a társadalombiztosítási járulék mértéke 29 %, a munkaadói járulék 3 %, a tételes egészségügyi hozzájárulás 1. 950 -Ft.

Dologi kiadások

Az élelmezési kiadások emelkedését finanszírozza az önkormányzat, az egyéb dologi kiadások emelkedésének fedezetét az intézménynek kell kigazdálkodni.
A szociális kiadások összege az előző évihez képest minimálisan csökkent.

Ellátottak pénzbeli juttatása

 

Az intézményeinknél itt került megtervezésre a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997.évi XXXI. törvény alapján járó normatív étkezési kedvezmény, az önkormányzat által biztosított szociális étkezési kedvezmény, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. törvény alapján járó ingyenes tankönyv, valamint az önkormányzat által a gyerekeknek biztosított ingyenes utazási bérlet.

 

 

 

 

-3-

Felhalmozási kiadások

Beruházás

 

2007. évben Dabas Város fejlesztésére a Képviselő-testület 205.326 eFt-ot tervez fordítani, valamint a felvett hitelek kölcsönök tőkerészleteinek, valamint kamatainak fizetésére – 165.862 eFt-ot költünk.
Az önkormányzat 2007-ben is támogatja a lakást teremtő fiatalokat, az idősek lakáskorszerűsítését.
Befejeződik Gyónon az Együtt Segítőszolgálat és a Posta áthelyezése a volt Áchim úti óvoda ingatlanába.
Támogatjuk a társasházi lakások Panel program keretében megvalósuló utólagos hőszigetelését, melyhez kedvezményes kamatozású hitelt kívánunk felvenni.

A város fejlesztésével kapcsolatos 2007.évi kiadásokra 100.000.eFt céltartalékot képeztünk, amelyből a Városépítési, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján kezdjük meg a fejlesztéseket.

Az intézményi fejlesztések 2007. évi összege 24.332-eFt, amelyben a Kossuth Művelődési Ház pályázati önrésze szerepel, valamint a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet gépvásárlásainak törlesztő részlete és egészségügyi gépbeszerzése.

A Képviselő-testületnek ahhoz, hogy a fenti feladatokat maradéktalanul teljesíteni tudja minden területen kisebb megszorításokat kell alkalmaznia, különös figyelmet fordítva arra, hogy az elért vívmányaink ne szenvedjenek csorbát, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani a bevételek realizálására.
 

 

Dabas, 2007. február 14.

 

                                                                                           Garajszki Gábor
                                                                                                    jegyző

 

                        

 

vissza az előző oldalra